Carl Defreyne heeft een ruime ervaring als psycholoog en dit op diverse terreinen. Naast zijn basisopleiding in de psychologie specialiseerde hij zich als psychotherapeut en dit voor zowel individuele als relatietherapie.
Er kan u dan ook een breed terrein aan hulpverlening worden aangeboden.

Advies

Een advies kan u helpen u te oriënteren. We bespreken met u de probleemsituatie, bestuderen de eventuele verslagen die u reeds hebt, en verduidelijken U die om U een concreet advies te kunnen geven hoe u die probleemsituatie best oplost.

Coaching

Coaching is aangewezen in die situaties waar U uw bestaande effectiviteit wil optimaliseren. "Coachen is die stijl van begeleiden, waardoor anderen in beweging komen". Het mooie van deze definitie is dat men gedwongen wordt los te komen van vanzelfsprekendheden die vaak onopgemerkt binnensluipen in iemands denken en gedragingen. Coaching kan aangewezen zijn in professionele situaties (communicatie, stresshantering, leiding, ...) maar evenzeer in gezondheidsgerelateerde situaties (gewicht, conditie, ...) In regelmatige contacten vergroten we Uw potentieel of helpen we uw gezondheidssituatie optimaliseren.

Psychotherapie

Met individuele psychotherapie helpen wij u uw psychologische problemen op te lossen. We hanteren hier doorgaans het gedragstherapeutische model voor. Gedragstherapie is gericht op het huidig functioneren van de cliënt en tracht dit functioneren te verbeteren. Het accent ligt op het hier en nu: het gaat over problemen die u nu ervaart. Dit betekent niet dat ervaringen uit het verleden onbesproken blijven. Ze komen aan bod in functie van de huidige klachten. Dus geen ellenlange uitwijdingen over uw ervaringen als kind of de relatie met uw ouders. We spelen kort op de bal (korte, beperkte therapieduur), met de meest wetenschappelijk onderbouwde therapievorm die bovendien gestructureerd en logisch verloopt.

Meer informatie (klik op de lijn om de informatie te bekijken!)

? Hoe efficient is die therapie

Deze moderne en wetenschappelijk gefundeerde therapievorm levert, in efficientiestudies, de beste resultaten op. De gedragstherapie gaat niet eindeloos zoeken naar vroegere 'verdrongen' diepere psychologische mechanismen om Uw probleem op te lossen. Integendeel, de gedragstherapie zal zich zeer direct richten op Uw probleemgedrag om dit doeltreffend te gaan veranderen. De therapeut werkt met open vizier: via een directe, open communicatie en het geven van gepaste opdrachten wordt uw probleem opgelost. In die zin kunnen we de gedragstherapie een actieve therapie noemen.

? Welke problemen kan ze oplossen

Een van de grote successen van deze therapie is de behandeling van fobieen. Als u vliegangst, arachnofobie (angst voor spinnen) of claustrofobie hebt, zijn enkele sessies vaak al voldoende om u daarvan af te helpen.

? Hoe verloopt gedragstherapie concreet

De therapeut gaat samen met u na wat uw problemen veroorzaakt. Hij gaat niet op zoek naar de diepere oorzaken, maar wil het mechanisme blootleggen, zodat u het kunt vervangen door een ander, aangepaster mechanisme.

? Wie is gedragstherapeut

Om gedragstherapeut te zijn moet men een specifieke opleiding in de gedragtherapie doorlopen. In Vlaanderen wordt deze opleiding gegeven aan de universiteiten. Na deze opleiding wordt men erkend tot gedragstherapeut en kan men lid worden van de vereniging voor gedragstherapeut. Het lidmaatschap van de vereniging voor gedragstherapie bevestigt de erkenning als gedragstherapeut. Op de site van deze vereniging (www.vvgt.be) kan men nagaan wie hiervoor erkend is. Carl Defreyne heeft deze erkenning sinds 1994.

? Een voorbeeld

Anne krijgt last van claustrofobie zodra ze de metro neemt. Ze is er zo bang van dat ze niet meer ondergronds durft te gaan. Dus vermijdt ze dit vervoermiddel, dat ze vroeger nochtans geregeld gebruikte. Haar fobie is ontstaan na een ernstig gezinsprobleem. De therapeut zal haar vragen te vertellen wat haar precies angst aanjaagt, hoe die angst zich uit, welke gedachten er zijn en welke lichamelijke reacties er zich voordoen. Voor dit soort problemen gaat men vaak werken met relaxatie: de client wordt geleerd zich te ontspannen. Via het geleidelijk oproepen van de angst en zich vervolgens actief te gaan ontspannen leert ze om haar angst te doen verminderen. Zo kan ze op relatief korte termijn zonder problemen de metro nemen. Bij die oefeningen moest Anne zich inbeelden dat ze rustig aan het afdalen was naar de metro, maar ook andere angsten leren overwinnen..

Relatietherapie

Relatietherapie is aangewezen bij gezins- of relatieproblemen. Iedere relatie kent zijn spanningen en problemen, dit is normaal en noopt niet tot specialistische aanpak. Als de problemen ernstig zijn of lang duren dan kunnen zij de draagkracht van de partners te boven gaan. Hier kunnen klachten ontstaan als angst, depressie, mishandeling, ... ontstaan. Specialistische hulp is hier aangewezen We nemen de tijd om in individuele gesprekken de standpunten of ervaringen van de partners te leren kennen en proberen in gezamenlijke gesprekken de probleemsituatie te verhelpen.

Meer informatie (klik op de lijn om de informatie te bekijken!)

? Wanneer is therapie aangewezen

Iedereen heeft in zijn of haar relatie te maken met spanningen en problemen. Tot op zekere hoogte is dit normaal en hoort dit bij een gezonde relatie. Als de problemen ernstig zijn of lang duren dan kunnen zij de draagkracht van de partners te boven gaan. Dan kunnen klachten ontstaan zoals angsten of depressie, of problematisch gedrag zoals mishandeling of verslaving. Soms liggen de problemen voornamelijk in de relationele sfeer. Soms zijn de problemen meer individueel van aard. Partnerrelatietherapie kan ook preventief werken. In een relatie worden immers veel bewuste maar ook onbewuste afspraken gemaakt. Partners moeten een manier vinden om met elkaar (en met de omgeving) om te gaan. Gaat ieder zijn eigen gang of pleeg je overleg? Hoe communiceer je? Hoe onderhandel je? Hoe los je iets op? Inzicht in deze processen voorkomt problemen in een relatie. Problemen kunnen zo in een vroeg stadium gesignaleerd en opgelost worden.

? Hoe verloopt relatietherapie

De therapeut zal doorgaans beide partners uitnodigen voor een eerste gesprek. In dit gesprek wordt de probleemsituatie door beiden aangekaart. Nadien ga ik doorgaans beide partners uitnodigen voor een individuele sessie. In dit individueel gesprek kunnen ze in alle vertrouwen hun persoonlijke kijk op de situatie, hun partner en hun verwachtingen verduidelijken. Naderhand start de eigenlijke therapie die bestaat uit regelmatige gesprekken met het koppel. Tijdens de gesprekken worden de problemen besproken en zoekt de therapeut samen met de deelnemers naar andere manieren om met de problemen om te gaan. Tussen de zittingen door hebben de beide partners de gelegenheid om met de inzichten, opgedaan tijdens de therapie, oplossingen te zoeken voor hun problemen of nieuwe omgangsvormen met elkaar uit te proberen. Doorgaans worden ook opdrachten gegeven.

? Welk doel heeft relatietherapie

Uiteraard is de belangrijkste doelstelling het doen verminderen of verdwijnen van de klachten of problemen. Dit wordt bereikt doordat de mensen zich anders gaan gedragen ten opzichte van elkaar, anders met elkaar omgaan, anders op elkaar reageren en / of doordat men een andere visie krijgt op de problemen, op zichzelf en op de relaties met de andere. Soms kunnen in de therapie bepaalde problemen direct worden opgelost. In andere situaties krijgen de mensen tips waardoor zij beter in staat zijn om zelf oplossingen te vinden.

? Wat kan men verwachten van relatietherapie

Relatietherapie betekent dat je met twee aan het werk wordt gezet. Het is dus niet zo dat een relatietherapeut pasklare oplossingen aanbiedt. Tijdens de gesprekken worden de partners aangemoedigd om intens met elkaar bezig te zijn. Alle mogelijke probleemgebieden kunnen aan bod komen tijdens de therapie. Zo kunnen seksuele problemen, jaloersheid, ontrouw, de opvoeding van de kinderen, de plaats die de schoonfamilie inneemt, ... onderwerp zijn van de gesprekken. Onuitgesproken gevoelens zoals gekwetstheid, gemis, kwaadheid, verdriet, ... kunnen in een veilige omgeving van de therapiekamer tussen partners uitgewisseld worden.

? Hoelang duurt relatietherapie

De duur van een relatietherapie kan sterk verschillend zijn, afhankelijk van een mogelijk problematisch verleden, de aard van de problemen, hoe lang de problemen al aan de gang zijn, de inzet van de partners, de aanwezigheid van positieve steunpunten in het leven, de mate van verstandhouding tussen het paar en de therapeut. De duur kan daarom variëren van enkele gesprekken tot zelfs jaren. De therapeut zal samen met het overleggen wanneer het de therapie kan worden beïndigd.

Trauma- en crisisinterventies

Trauma- en crisisinterventies kunnen gebeuren op afroep: bij ongevallen, overvallen en calamiteiten kan de psycholoog snel ter plaatse komen. De psycholoog kan de verantwoordelijken adviseren over de gepaste aanpak. Hij intervenieert bij de betrokkenen, informeert hen inzake de mogelijke psychische gevolgen van de situatie en helpt hen die te voorkomen of beperken. Ook de verdere psychologische opvang kadert kadert binnen traumainterventie.

begeleiding & therapie